Warunki sprzedaży programu Przegląd i Kontrola Budynków

REGULAMIN SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

I Postanowienia ogólne

Udzielającym licencji – licencjodawcą jest Spółka FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000037307, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, kapitał zakładowy: 300 000,00 zł, zwana dalej FORUM lub Spółką.

II Definicje

Oprogramowanie – program komputerowy działający w środowisku Windows Vista, Windows 7, Windows 10, dostarczany przez FORUM w formie pliku instalacyjnego do pobrania z Internetu za pośrednictwem linku udostępnianego przez FORUM.

Podręcznik użytkownika – plik cyfrowy zapisany w jednym z formatów przypisanych do plików tekstowych (np. DOCX, PDF) zawierający instrukcję korzystania z Oprogramowania, dane techniczne, informacje odnośnie do prawa autorskiego i licencji.

Licencja – odpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo prawo do korzystania z Oprogramowania obejmujące także prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, dwustanowiskową lub sieciową).

Aktualizacje – odpłatne rozszerzenia i modyfikacje Oprogramowania zwiększające jego funkcjonalność lub zapewniające jego kompatybilność z innym oprogramowaniem udostępniane Klientom, którzy nabyli Oprogramowanie oraz Abonament.

Abonament – odpłatna usługa Aktualizacji Oprogramowania.

Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego1 , osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub Konsument składająca zamówienie na Oprogramowanie.

Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania.

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Oprogramowania.

Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Zamawiającego i szczegóły Zamówienia.

Zamówienie – czynność podejmowana przez Zamawiającego, polegająca na:

 • wypełnieniu i przesłaniu do FORUM Formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych lub na stronie internetowej FORUM,
 • dostarczeniu do FORUM danych ujętych w Formularzu Zamówienia w innej formie niż poprzez Formularz Zamówienia np. w formie pisemnej lub wiadomości e-mail,
 • potwierdzenie zamówienia telefonicznego w rozmowie z konsultantem.
   

Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Zmawiającego, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie FORUM, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

III Procedura zawierania umowy

1. FORUM przedstawia ofertę zawarcia umowy, w szczególności przez:

 • udostępnienie jej w materiałach promocyjnych;
 • przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
 • zamieszczenie jej w serwisie internetowym FORUM.
   

2. Wraz z ofertą FORUM informuje w szczególności o okresie obowiązywania umowy i zasadach płatności.

3. Przed zawarciem umowy FORUM umożliwia pobranie z serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).

4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę FORUM przez:

 • wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go pocztą lub kurierem pod adres FORUM,
 • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail FORUM,
 • wypełnienie Formularza zamówienia online w serwisie internetowym FORUM,
 • złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
   

5. Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje postanowienia Regulaminu,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że Zamówienie składa jako przedsiębiorca lub Przedsiębiorca-Konsument.
 • oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez FORUM,
 • wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • wyraża zgodę na świadczenie usługi Aktualizacji Oprogramowania, obciążanie kosztami Aktualizacji oraz oświadcza, że przyjął do wiadomości informację o prawie do rezygnacji z Aktualizacji w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Zamawiającego. Wraz z informacją Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

7. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

8. Oprogramowanie oferowane jest zawsze łącznie z Abonamentem. Nie ma możliwości złożenia Zamówienia na Oprogramowanie bez Abonamentu.

9. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz przyjęcie do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania. Umowa zostaje w pełni wykonana z chwilą udostępnienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi możliwości pobrania Oprogramowania. FORUM nie ma możliwości weryfikacji faktu pobrania, bądź nie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta Oprogramowania.

10. FORUM nie zawiera umów licencji Oprogramowania z podmiotami pochodzącymi z krajów objętych sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych m. in. Kuba, Iran, Sudan, Syria, Korea Północna, Rosja, Białoruś jak również z podmiotami powiązanymi finansowo z tymi krajami lub powiązanymi z podmiotami pochodzącymi z tych krajów lub z nimi finansowo powiązanych. Przed przyjęciem Zamówienia FORUM zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia oświadczenia o braku powiązań i związków Zamawiającego z państwami objętymi sankcjami.

IV Realizacja zamówień

1. Z chwilą realizacji zamówienia tj. przesłania Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy FORUM a Zamawiającym umowy udzielenia licencji na Oprogramowanie oraz rozpoczęcia świadczenia usługi Aktualizacji.

2. Umowa realizowana jest niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą przekazania przez FORUM Zmawiającemu linku umożliwiającego pobranie Oprogramowania.

3. W ramach zamówienia, Zamawiający otrzymuje:

 • możliwość pobrania Oprogramowania,
 • podręcznik użytkownika,
 • Usługę Aktualizacji.

 

4. Oprogramowanie należy zainstalować na odpowiednio skonfigurowanym komputerze zgodnym z wymaganiami minimalnymi. Sposób instalacji oraz wymagania minimalne szczegółowo określono w Podręczniku Użytkownika.

5. Instalacja Oprogramowania wymaga rejestracji za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

6. Oprogramowanie zawiera treści w języku polskim. Oprogramowanie może zawierać treści w innych językach jeżeli wynika to wyraźnie z oferty FORUM lub Podręcznika Użytkownika.

V Sposób, termin i forma płatności

1. Do ceny Zamówionego Oprogramowania oraz do ceny Aktualizacji doliczany jest podatek VAT.

2. Wraz z licencją na Oprogramowanie zamawiający otrzymuje fakturę z 10-dniowym terminem płatności.

3. Faktura na opłatę za Aktualizacje wystawiana jest w terminie 3 dni od powiadomienia od dostępności Aktualizacji, z 10-dniowym terminem płatności.

VI Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

1. Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w Formularzu zamówienia.

2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez FORUM z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.

3. FORUM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego FORUM wysyła powiadomienia do Zamawiającego.

VII Wymagania techniczne

Do korzystania z Oprogramowania wymagane jest posiadanie przez użytkownika:

1. Komputera osobistego ze:

 • środowiskiem operacyjnym: Windows Vista, Windows 7, Windows 10,
 • zainstalowanym Microsoft .NET Framework,
 • zainstalowanym Microsoft SQL Server (2008 lub nowszym), albo lokalną bazą SQL Server Express LocalDB
   

2. Minimalna konfiguracja sprzętowa:

 • procesor Pentium,
 • pamięć RAM 1 GB,
 • wymagana wolna przestrzeń na twardym dysku 500 MB.
   

VIII Prawa autorskie i Licencja

1. Oprogramowanie wraz z dołączonym do niego podręcznikiem użytkownika stanowi przedmiot praw autorskich Spółki FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i podlega ochronie m.in. na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zamawiający może korzystać z Oprogramowania wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Używanie Oprogramowania w sposób sprzeczny lub nieprzewidziany niniejszym Regulaminie stanowi naruszenie praw autorskich Forum.

3. Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz złożonego Zamówienia na Zamawiającego nie przechodzą w jakimkolwiek zakresie majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania.

4. Na podstawie niniejszego Regulaminu Forum udziela Zamawiającemu odpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji obejmującej prawo do korzystania z Oprogramowania w wersji określonej na fakturze, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz prawo do zainstalowania Oprogramowania na dysku twardym komputera lub podobnym nośniku do trwałego przechowywania danych, do zainstalowania i przechowywania Oprogramowania w pamięci systemu komputerowego oraz do zaimplementowania, przechowywania i wyświetlania Oprogramowania w systemach komputerowych, pod warunkiem jednak, że maksymalna liczba takich systemów komputerowych będzie określona w zamówieniu, za które Zamawiający zapłaci stosowną opłatę licencyjną (licencja obejmuje wersje: jednostanowiskową, dwustanowiskową lub sieciową). Licencja obejmuje ponadto prawo do korzystania ze wszystkich aktualizacji i patchów Oprogramowania wydanych przez FORUM w okresie obowiązywania Abonamentu.

5. FORUM nie gwarantuje, że Oprogramowanie odpowiada konkretnym potrzebom Zamawiającego.

6. Usunięcie Oprogramowania z pamięci komputera nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Odpowiedzialność Forum względem Zamawiającego z tytułu szkód, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z Oprogramowania jest ograniczona do wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił za Oprogramowanie.

8. FORUM jest uprawnione do jednostronnej zmiany treści dostępnych w Oprogramowaniu także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. FORUM jest zobowiązane poinformować Zamawiającego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.

Uprawnienia Zamawiającego:

1. Dla wersji jednostanowiskowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na pojedynczym stanowisku komputerowym, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa czy otrzymanych od producenta płyt oryginalnych,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
   

2. Dla wersji dwustanowiskowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na co najwyżej dwóch stanowiskach komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
   

3. Dla wersji sieciowej

Zamawiającemu przysługuje prawo do:

 • tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania, przy czym wszelkie noty dotyczące praw autorskich oraz inne uwagi zamieszczone na produkcie powinny być reprodukowane na każdej kopii Oprogramowania,
 • zainstalowania Oprogramowania na komputerze serwerze z dostępem ze stanowisk komputerowych, niezależnie od posiadanych kopii bezpieczeństwa,
 • pełnego korzystania z zawartych w Oprogramowaniu treści FORUM tylko i wyłącznie dla własnych potrzeb (wykorzystywanie treści w innym celu, np. w celu przedruku, jest zabronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
   

Zamawiającemu nie przysługuje w szczególności prawo do:

1. Użytkowania Oprogramowania w wersji innej niż ujęta na fakturze lub sporządzania kopii Oprogramowania w sposób odbiegający od podanego w niniejszej Licencji.

2. Wykorzystywania zawartych w Programie treści merytorycznych FORUM celem ich dalszej publikacji, przedruku, wykorzystania w innych celach niż własnych.

3. Tłumaczenia, dekompilowania i stosowania innych podobnych metod analizy Oprogramowania.

4. Modyfikowania Oprogramowania lub łączenia części lub całości Oprogramowania z innym programem.

5. Użyczania, oddawania w dzierżawę lub najem, zbywania ani odstępowania Oprogramowania osobom trzecim. Zakazane jest również oddawanie Oprogramowania do używania osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek innym tytułem darmowym lub odpłatnym.

IX. Aktualizacje

1. Oprogramowania Zamawiane jest wraz z usługą Aktualizacji.

2. FORUM udostępnia Aktualizacje Klientom, którzy posiadają licencję na Oprogramowanie i nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z Aktualizacji.

3. Aktualizacje są odpłatne. FORUM informuje Klienta o zbliżającej się Aktualizacji oraz jej cenie w terminie umożliwiającym złożenie rezygnacji z Aktualizacji.

4. Klient ma prawo wypowiedzieć usługę Aktualizacji w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli upływ terminu wypowiedzenia przypada na dzień Aktualizacji lub dni następujące po dniu Aktualizacji Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za Aktualizację i jego rezygnacja jest skuteczna w odniesieniu do kolejnych cykli Aktualizacji.

5. FORUM wyraźnie zawiadamia Klienta o:

 • zbliżającym się terminie Aktualizacji,
 • dniu Aktualizacji tj. pierwszym dniu w którym Aktualizacja będzie dostępna dla Klienta,
 • cenie Aktualizacji,
 • prawie do zgłoszenia rezygnacji z Aktualizacji,
   

X Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

1. FORUM nie udziela licencji „na próbę”, tj. na bezpłatny okres testowania produktu.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia. W celu reklamacji wadliwych elementów publikacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać pisemne zgłoszenie zwierające opis wady wraz z reklamowanym produktem.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Zamawiającego.

5. FORUM wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
   

6. FORUM jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu FORUM. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

7. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.forum-media.pl, Złożenie zamówienia dostępu do serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta: e-mail: bok@forum-media.pl.

XI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody FORUM na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. FORUM w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.

3. Ewentualne spory z przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o Regulamin będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FORUM.